Çalışan Aydınlatma Metni

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ÇALIŞAN AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile bireylerinin (AGİ ödemelerini gerçekleştirmek için) ve yakınının adı ve soyadı
İletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi, ŞİRKET içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) Yakınına ait iletişim bilgisi
Referans Bilgisi İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
Mesleki Deneyim Bilgisi Performans Değerlendirme Bilgisi
Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi,
Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi,
Mesleki Bilgi Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf
Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
İşlem Bilgisi Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri) Kan grubu, Meslek hastalığı, engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu, Akciğer Filmi, İş Göremezlik Raporu, Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
Risk Yönetimi Ticaret, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
Diğer Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi ve Mesleki Bilgi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi
Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi
Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sigorta İşlemlerinin Takibi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Finans Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep/ Şikayetlerin Takibi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Aile Bireyleri Bilgisi Asgari Geçim İndirimi Ödemelerinin Sağlanması Amacıyla
Yakın Bilgisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyet İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Bilgi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
Sağlık Verisi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) İKİNCİ BAHAR TEKSTİL Tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması
Mali kayıtların denetlenmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş ortağı(mali müşavir) Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak İçin
Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla
Hissedarlar İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Pandemi Nedeniyle Talep Halinde Sağlık Bakanlığı Gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla
Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla
Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle Teyitleşmek amacıyla

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ikincibahartekstil.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ikincibahartekstil.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@ikincibahartekstil.com adresimize iletebilirsiniz.

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:8, 37200, Merkez/Kastamonu
Mersis No: 0470021613500010
Telefon: +90 (366) 811 47 97
E – Posta:  www.ikincibahartekstil.com
Kep Adresi:ikincibahartekstil@hs01.kep.tr
Web Adresi: info@ikincibahartekstil.com

TR - EN »