Müşteri Aydınlatma Metni

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Pasaport bilgisi, Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi,
İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi
Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve Şikayetlerin Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep ve Şikayetlerin Takibi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Cinsiyet İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve işitsel kayıtları Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Verisi, İletişim Verisi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
Mali kayıtların denetlenmesi
İş ortağı(mali müşavir) Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi) Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi) Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi ) Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi Şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı) Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Özel Hukuk Tüzel Kişisi Sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ikincibahartekstil.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ikincibahartekstil.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@ikincibahartekstil.com adresimize iletebilirsiniz.

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:8, 37200, Merkez/Kastamonu
Mersis No: 0470021613500010
Telefon: +90 (366) 811 47 97
E – Posta:  www.ikincibahartekstil.com
Kep Adresi:ikincibahartekstil@hs01.kep.tr
Web Adresi: info@ikincibahartekstil.com

TR - EN »