Ziyaretçi Aydınlatma Metni

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ZİYARETÇİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Diğer Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görsel ve işitsel kayıtları Mal/Hizmet Üretim,Denetim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle İş süreçlerinin hukuka ve “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için
Hissedarlar İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
 2. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ikincibahartekstil.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “İKİNCİ BAHAR TEKSTİL”e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ikincibahartekstil.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@ikincibahartekstil.com adresimize iletebilirsiniz.

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL GÖMLEK VE KONFEKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:8, 37200, Merkez/Kastamonu
Mersis No: 0470021613500010
Telefon: +90 (366) 811 47 97
E – Posta:  www.ikincibahartekstil.com
Kep Adresi:ikincibahartekstil@hs01.kep.tr
Web Adresi: info@ikincibahartekstil.com

TR - EN »